Terms of Use (NL)

Gebruiksvoorwaarden voor de INRIX® VERKEERSAPP

13 juni 2012

 

Speciale voorwaarden

 • Gebruik uw app op een veilige en rechtmatige manier – we willen dat alle weggebruikers veilig zijn.  Kijk bijvoorbeeld niet naar uw app en zend ons geen rapporten terwijl u rijdt.  Als u naar uw app kijkt, dan kijkt u niet naar de weg.
 • Onze app toont niet wat er feitelijk vóór u gebeurt.  De gekleurde lijnen geven aan hoe we denken dat de verkeersstroom in het algemeen verloopt.  Er zullen altijd gevaren zijn die niet door de app worden weergegeven; wees dus waakzaam als u achter het stuur zit.
 • Onze app is een geweldige hulp bij het plannen van een reis, maar de voorspelde reis-/aankomsttijden zijn schattingen.  We kunnen niet garanderen dat u op een bepaalde tijd zult aankomen of dat een andere route sneller zou zijn.
 • We willen ervoor zorgen dat onze verkeersgegevens van de allerhoogste kwaliteit zijn, en we besteden al onze tijd aan het bereiken van dit doel.  Maar we maken fouten en er zijn heel wat dingen buiten onze controle die de nauwkeurigheid kunnen verminderen. Als u onze gegevens gebruikt, doet u dit dus op eigen risico.
 • We zouden het fantastisch vinden als u onze verkeersgegevens altijd zou gebruiken om uw reisarrangementen te maken; daarom hebben we onze app voor u beschikbaar gemaakt! Maar onze verkeersgegevens zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Maakt u er aub geen misbruik van, anders krijgen we het misschien moeilijk om de deuren open te houden. U hebt meer bepaald onze schriftelijke toestemming nodig voordat u onze verkeersgegevens of enige andere informatie die uit onze verkeersgegevens is afgeleid naar anderen kunt distribueren of uitzenden bij het zakendoen.
 • Onze app kan heel veel gegevens gebruiken.  Vergewis u ervan dat het contract van uw mobiele telefoon geschikt is voor het gebruik van deze app. 
 • Diensten voor plaatsbepaling, zoals GPS, zijn nauwkeurig, maar kunnen uw batterij zwaar belasten.  Gebruik onze app tools om de werkingsduur van de batterij te beheren.
 • Als u ons informatie geeft, dan danken wij u daarvoor. Daardoor werkt onze app voor ons allen. Om ons in staat te stellen al onze gebruikers te helpen, zullen wij die informatie waar dan ook ter wereld en naar goeddunken gebruiken.
 • U dient ook het Privacybeleid van onze app te lezen. U vindt het beleid hier, want het maakt deel uit van deze Speciale voorwaarden en wanneer u onze app downloadt, stemt u ook in met de voorwaarden van dit Privacybeleid.  Het beschrijft welke informatie we van u en uw apparaat inzamelen in verband met onze app en hoe we die informatie gebruiken.
 • Deze Speciale voorwaarden, samen met de van toepassing zijnde andere voorwaarden waarnaar hieronder wordt verwezen, vormen samen de Gebruiksvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden” genoemd) die van toepassing zijn op uw gebruik van onze app.

TOEPASSING van SPECIALE VOORWAARDEN en ALGEMENE voorwaarden

Apple: Als u onze app hebt gedownload van Apple of iTunes, is uw gebruik van onze app onderworpen aan het “Licensed Application End User License (License) Agreement” van Apple (te vinden in “Apple’s iTunes Store Terms and Conditions”) en de hierboven uiteengezette Speciale voorwaarden. De hieronder uiteengezette Algemene voorwaarden (artikelen 1 tot en met 9) zijn niet van toepassing op uw gebruik van onze app.

Microsoft: Als u onze app hebt gedownload van Microsoft, is uw gebruik van onze app onderworpen aan de “Standard Application License (License) Terms” van Microsoft (te vinden in de “Windows Store Terms of Use” van Microsoft) en de hierboven uiteengezette Speciale voorwaarden.  Deze hieronder in artikelen 1 tot en met 9 uiteengezette Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op uw gebruik van onze app.

Blackberry, Google Play en anderen: Als u onze app hebt gedownload van Blackberry, Google Play of een ander platform, dan zijn alle Gebruiksvoorwaarden (inclusief de bovenstaande Speciale voorwaarden en de onderstaande Algemene voorwaarden) van toepassing en prevaleren in geval van conflict over enige andere licentie voor de eindgebruiker die door de provider van de desbetreffende “app store” wordt verleend.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.      Welkom

Deze Voorwaarden zetten de voorwaarden uiteen waaronder wij, INRIX®, u toelaten om onze app te downloaden en te gebruiken.

Lees deze Voorwaarden aub zorgvuldig door, want door het downloaden van onze app stemt u in met deze Voorwaarden en ontstaan er wettelijke verplichtingen voor u.  Als u deze wettelijke verplichtingen niet begrijpt of er niet mee instemt, download onze app dan niet of, als u de app al hebt gedownload, verwijder het dan van al uw apparaten.

Al deze voorwaarden zijn van belang, maar wij willen echt dat u de volgende artikelen leest, want deze zijn zeer belangrijk:

 • Artikel 4: “Uw verantwoordelijkheden wanneer u onze app gebruikt”
 • Artikel 7: “Onze aansprakelijkheid ten opzichte van u”.

U dient ook het Privacybeleid van onze app te lezen. U vindt het beleid hier, want het maakt deel uit van deze Voorwaarden en wanneer u instemt met deze Voorwaarden, stemt u ook in met de voorwaarden van dit Privacybeleid.  Het beschrijft welke informatie we van u en uw apparaat inzamelen in verband met onze app en hoe we die informatie gebruiken.

2.      INFO OVER DEZE VOORWAARDEN & WIJZIGINGEN

Toepassingsgebied van deze voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de versie van de app die u hebt gedownload en op iedere toekomstige update, upgrade, release en versie van onze app die we ter beschikking stellen, behalve wanneer we u zeggen dat in plaats daarvan andere voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn.

We verlenen momenteel geen ondersteuning, handleidingen voor de gebruiker en dergelijke met betrekking tot onze app, behalve zoals van tijd tot tijd vermeld op onze website: http://inrixtraffic.com

Onze app is enkel beschikbaar in bepaalde talen.  Het is mogelijk dat wij het aantal talen na verloop van tijd zullen wijzigen of uitbreiden.

Wijzigingen aan deze voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden altijd wijzigen door het bekendmaken van een herziene versie die altijd via een koppeling in onze app bereikbaar is.  We kunnen u vooraf berichten over deze wijzigingen binnen een redelijke periode vóór de inwerkingtreding ervan, maar we hoeven dit niet te doen.

U dient regelmatig na te kijken of wij enige veranderingen aan deze Voorwaarden hebben aangebracht. Als u niet instemt met een van deze wijzigingen, dient u het gebruik van onze app onmiddellijk te stoppen en onze app van al uw apparaten te verwijderen.  Als u onze app blijft gebruiken nadat er wijzigingen aan deze Voorwaarden zijn aangebracht, dan stemt u in met deze wijzigingen.

Geen vorderingen tegen derden

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van kracht tussen u en ons (INRIX®).

Deze Voorwaarden verlenen u geen rechten ten opzichte van enige andere persoon die in verband staat met onze app (bijvoorbeeld de “app store” provider of enige andere content-provider).  Geen enkele andere persoon is verantwoordelijk voor het aan u verschaffen van onze app.  Geen enkele andere persoon is verantwoordelijk voor enige vordering, verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven die u oploopt in verband met uw gebruik van onze app of onze verwante diensten.  Dergelijke vorderingen, verliezen, verantwoordelijkheden, compensaties, kosten of uitgaven zijn uitsluitend onze verantwoordelijkheid. Voor zover de wet dit toestaat, doet u definitief afstand van alle wettelijke rechten die u mogelijk zou hebben ten opzichte van enige andere persoon die in verband staat met onze app.

3.     WIJZIGINGEN AAN ONZE APP

We kunnen sommige of alle functionaliteiten van onze app wanneer dan ook wijzigen en/of stoppen zonder u dit vooraf te melden.

Iedere wijziging gebeurt via een nieuwe update, upgrade, release of versie.  Als u de gewijzigde functionaliteit niet wenst te gebruiken, kunt u de eerdere versie op uw apparaat blijven gebruiken, maar kan het zijn dat de functionaliteit niet werkt als wij de functionaliteit van die eerdere versie niet meer ondersteunen. Uw gebruik van een eerdere versie blijft onderworpen aan deze Voorwaarden.

We kunnen door ons verschafte diensten die verband houden met onze app wanneer dan ook wijzigen en/of terugtrekken zonder u dit vooraf te melden.

We kunnen uw gebruik van onze app altijd en om welke reden dan ook schorsen zonder u dit vooraf te melden, bijvoorbeeld voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan onze systemen.

4.      UW VERANTWOORDELIJKHEDEN WANNEER U ONZE APP GEBRUIKT

Uw algemene verantwoordelijkheden

Onze app is uitsluitend bedoeld als schattingsmiddel dat u helpt:

 • verkeerscondities te voorspellen;
 • de kans te beperken dat u verkeersongevallen ontmoet; en
 • uw vrienden, familie en collega’s op het werk op de hoogte te houden van uw vorderingen op uw reizen.

Onze app toont niet wat er feitelijk vóór u gebeurt.  De gekleurde lijnen geven aan hoe we denken dat de verkeersstroom in het algemeen verloopt.  Er zullen altijd gevaren zijn die niet door de app worden weergegeven; wees dus waakzaam als u achter het stuur zit.

Onze app is een geweldige hulp bij het plannen van een reis, maar de voorspelde reis-/aankomsttijden zijn schattingen.  We kunnen niet garanderen dat u op een bepaalde tijd zult aankomen of dat een andere route sneller zou zijn.

VERTROUW NIET OP ONZE APP WANNEER DIT TOT LICHAMELIJK LETSEL ZOU KUNNEN LEIDEN OF DODELIJK ZOU KUNNEN ZIJN, SCHADE AAN EIGENDOM OF HET MILIEU TOT GEVOLG ZOU KUNNEN HEBBEN OF IN ANDERE ERNSTIGE SCHADE ZOU KUNNEN RESULTEREN.

Nauwkeurigheid van de informatie

We willen ervoor zorgen dat onze verkeersgegevens van de allerhoogste kwaliteit zijn, en we besteden al onze tijd aan het bereiken van dit doel.  Maar we maken fouten en er zijn heel wat dingen buiten onze controle die de nauwkeurigheid kunnen verminderen.  Bijvoorbeeld:

 • De informatie die u via onze app wordt verschaft, wordt berekend aan de hand van near-real time geografische locatiegegevens van mobiele apparaten en voertuigen. Er is een klein maar onvermijdelijk tijdsverschil, want deze gegevens worden ons toegezonden vanaf het bronapparaat via verscheidene computersystemen voordat zij door ons worden geanalyseerd en de gerelateerde informatie naar uw apparaat worden gezonden. Tijdens deze periode kunnen de verkeerscondities veranderen.
 • De nauwkeurigheid van onze informatie met betrekking tot een weg op een bepaald ogenblik hangt af van het aantal bronapparaten die ons relevante geografische locatiegegevens verschaffen. Om redelijk nauwkeurig te zijn, is er een redelijk groot aantal apparaten vereist in verhouding tot alle voertuigen op een weg. Spijtig genoeg hebben wij geen controle over de bronapparaten of de voertuigen waarop zij betrekking hebben, en dus kunnen wij dit aantal (dat zelfs nul zou kunnen zijn) niet garanderen.
 • Hoewel we ernaar streven om zoveel mogelijk belangrijke wegen te bestrijken, verschaft onze app niet op alle wegen verkeersinformatie, omdat het aantal bronapparaten op die wegen voor ons niet volstaat om relevante verkeerscondities te berekenen. Onze herrouteringsinformatie is daarom gebaseerd op vermoedens over gangbare verkeerscondities op alternatieve routes. Deze vermoedens kunnen onnauwkeurig zijn.
 • Geografische locatiegegevens hebben zelf een foutenmarge die afhangt van het gebruikte gegevenstype.
 • Verkeersincidenten die door gebruikers van onze app worden gemeld, worden aangebracht boven de informatie die wij aan de hand van bronapparaten berekenen. We hebben geen controle over deze meldingen en we verifiëren hun nauwkeurigheid niet; gemelde incidenten kunnen dus bijvoorbeeld worden overdreven, afgelopen zijn wanneer zij worden gemeld, of zelfs onbestaand zijn.

Als u onze gegevens gebruikt, doet u dit dus op eigen risico.

Zorg en naleving van de wet

Gebruik uw app op een veilige en rechtmatige manier – we willen dat alle weggebruikers veilig zijn.  Gebruik of kijk bijvoorbeeld niet naar uw app en zend ons geen rapporten terwijl u rijdt.  Als u naar uw app kijkt, dan kijkt u niet naar de weg.

Gegevensverbinding en kosten

Onze app kan heel veel gegevens gebruiken.  Vergewis u ervan dat het contract van uw mobiele telefoon geschikt is voor het gebruik van deze app.

Diensten voor plaatsbepaling, zoals GPS, zijn nauwkeurig, maar kunnen uw batterij zwaar belasten.  Gebruik onze app tools om de werkingsduur van de batterij te beheren.

5.   Uw recht om de INRIX verkeersapp te gebruiken

Bescherming van onze verkeersgegevens

We zouden het fantastisch vinden als u onze verkeersgegevens altijd zou gebruiken om uw reisarrangementen te maken; daarom hebben we onze app voor u beschikbaar gemaakt! Maar onze verkeersgegevens zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Maak er aub geen misbruik van, anders krijgen we het misschien moeilijk om de deuren open te houden en ons personeel te betalen.

U hebt meer bepaald onze schriftelijke toestemming nodig voordat u onze verkeersgegevens of enige andere informatie die uit onze verkeersgegevens is afgeleid naar anderen kunt distribueren of uitzenden bij het zakendoen.

Gebruikersgemeenschap van de INRIX® verkeersapp

Als u ons informatie geeft, dan danken wij u daarvoor. Daardoor werkt de app voor ons allen. Om ons in staat te stellen al onze gebruikers te helpen, zullen wij die informatie waar dan ook ter wereld en naar goeddunken gebruiken.

Algemene beperkingen

U mag onze app en onze gerelateerde diensten voor uzelf gebruiken, en niet om diensten aan of namens een andere persoon te verschaffen. U mag onze app niet distribueren of beschikbaar maken voor gebruik op een of meer apparaten via een netwerk.

Behalve zoals uiteengezet in de voorwaarden van een open-source licentie (licentie) die van toepassing zijn op componenten of bibliotheken gebruikt in onze app, is het u verboden om:

 • te beweren onze app (hetzij elektronisch of via welke media dan ook) te verkopen of op andere wijze de rechten, die u krachtens deze Voorwaarden hebt, over te dragen aan een andere persoon, inclusief door middel van cessie, licentie (licentie), sublicentie (sublicentie) of lease;
 • onze app aan enige andere persoon te geven of anderen toe te staan om in uw plaats toegang te hebben tot onze app of onze app te gebruiken;
 • iets te doen of proberen te doen dat ertoe zou leiden dat u een begrip krijgt, op een technisch niveau, hoe onze app werkt.  Deze beperking belet u om wat dan ook te doen dat decompilatie, desassemblage of reverse engineering zou vormen.  Het betekent ook dat u niets mag doen wat ertoe zou leiden dat u de broncode, algoritmen, ideeën, structuur, organisatie in of van onze app zou verkrijgen;
 • in onze app opgenomen beveiligingsmaatregelen te vermijden, uit te schakelen, te omzeilen, verwijderen of deactiveren, inclusief deze die hun functies beperken, of pogingen daartoe te ondernemen;
 • onze app of onze gerelateerde diensten te wijzigen of wat dan ook te creëren dat daarvan is afgeleid; of
 • onze app te kopiëren, behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden.

Uw recht om onze app en onze gerelateerde diensten te gebruiken is niet exclusief. Dit betekent dat we aan anderen hetzelfde recht of gelijksoortige rechten kunnen verlenen die we u onder deze Voorwaarden hebben verleend.

U kunt redelijke maatregelen nemen (inclusief deze voorzien door het besturingssysteem van uw desbetreffende apparaat) om een reservekopie van onze app te maken.

Waar u over bij wet voorziene rechten beschikt, die wij niet kunnen beperken, mag u met betrekking tot onze app alles doen wat met die rechten strookt. Alle beperkingen van deze Voorwaarden zijn aan deze bepaling onderworpen.

6.      DUUR VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment waarop u voor het eerst onze app downloadt uit de desbetreffende “app store”.

U kunt dan onze app blijven gebruiken totdat uw recht op gebruik van onze app eindigt zoals hieronder uiteengezet.

 • Als u deze Voorwaarden niet naleeft, eindigt uw recht op gebruik van onze app onmiddellijk zonder verdere kennisgeving onzentwege.
 • U kunt uw recht op gebruik van onze app beëindigen door onze app van al uw apparaten te verwijderen.  Als u onze app slechts van enkele van uw toestellen verwijdert, blijft u gebonden door deze Voorwaarden voor wat betreft de andere apparaten die onze app gebruiken, totdat onze app van al uw apparaten is verwijderd.
 • Als we onze ondersteuning van onze app volledig intrekken of anderszins niet langer verkeers- en/of andere weginformatie via de app te uwer beschikking stellen, eindigt uw recht op gebruik van onze app onmiddellijk en zullen wij u dit niet noodzakelijkerwijs melden.  We zullen echter redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat onze intentie om dit te doen aan u en onze gebruikersgemeenschap gedurende een redelijke periode van tevoren wordt meegedeeld, bijvoorbeeld via kennisgeving op onze website.

Wanneer uw recht op gebruik van onze app ten einde komt:

 • Stoppen al uw rechten op gebruik van onze app onmiddellijk en moet u het gebruik van de app, voor welk doel dan ook, stoppen.
 • Dan moet u, als u dit nog niet hebt gedaan, onze app verwijderen van al uw apparaten die de app gebruiken. U moet ook alle reservekopieën verwijderen.

U en wij kunnen beide alle rechten afdwingen waarover u of wij beschikken met betrekking tot de periode vóór het verstrijken van uw rechten op gebruik van onze app. U en wij kunnen alle beschikbare wettelijke middelen aanwenden om dit te doen.

Alle bepalingen uiteengezet in de volgende artikelen blijven van toepassing na beëindiging van uw recht op gebruik van onze app: de algemene beperkingen van van artikel 5, dit artikel, artikel 7 en artikel 9 tot en met 13.

7.      ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U

HET IS ONZE BEDOELING OM DE WET VOLKOMEN NA TE LEVEN; ALS ENIGE BEPALINGEN TEGEN DE WET INDRUISEN, DAN ZIJN DEZE DERHALVE NIET VAN TOEPASSING.  WE HEBBEN HEEL WAT AANDACHT AAN DIT ARTIKEL BESTEED, OMDAT WE WETEN DAT HET BELANGRIJK IS EN WE DENKEN DAT DIT ARTIKEL FAIR EN REDELIJK IS OMDAT:

 • WE U OP ONZE KOSTEN DE APP GRATIS HEBBEN VERSCHAFT;
 • ALS DIT ARTIKEL ANDERS WAS, WE U ZOUDEN MOETEN FACTUREREN VOOR DE APP;
 • WE OMWILLE VAN DE REDENEN UITEENGEZET IN ARTIKEL 4 DE NAUWKEURIGHEID VAN DE VIA ONZE APP VERSTREKTE GEGEVENS OP ENIG MOMENT NIET KUNNEN GARANDEREN; EN
 • Geen enkele BEPALING IN DEZE VOORWAARDEN onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt TEN OPZICHTE VAN U wegens dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of wegens enige andere vorm van verlies, schade of aansprakelijkheid die niet RECHTMATIG kan worden uitgesloten of BEPERKT.

ONZE APP EN ONZE GERELATEERDE DIENSTEN EN INFORMATIE WORDEN VERSCHAFT ZOALS ZE ZIJN (“AS IS”), MET ALLE FOUTEN (“WITH ALL FAULTS”) EN ZOALS BESCHIKBAAR (“AS AVAILABLE”).

WE SLUITEN ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN, GARANTIES EN ANDERE TERMEN UIT DIE RECHTENS GEÏMPLICEERD KUNNEN ZIJN MET BETREKKING TOT ONZE APP, ONZE GERELATEERDE DIENSTEN EN/OF INFORMATIE EN/OF UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF MET BETREKKING TOT REDELIJKE VAARDIGHEID & ZORG, TOEREIKENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

WE BELOVEN NIET DAT ONZE APP, ONZE GERELATEERDE DIENSTEN EN/OF INFORMATIE EN/OF UW GEBRUIK DAARVAN AAN AL UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, DAT ZIJ ZULLEN FUNCTIONEREN IN COMBINATIE MET ANDERE SOFTWARE OF EEN BEPAALD APPARAAT, DAT UW GEBRUIK DAARVAN ONONDERBROKEN OF FOUTENVRIJ ZAL ZIJN, DAT ZIJ REDELIJK NAUWKEURIG OF VOLLEDIG ZULLEN ZIJN OF ZONDER VERTRAGING ZULLEN WORDEN VERSCHAFT, DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT ZIJ GEEN INBREUK ZULLEN PLEGEN OP DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN.

WE ZIJN GEENSZINS AANSPRAKELIJK OP WELKE WIJZE DAN OOK (INCLUSIEF ALS GEVOLG VAN ONZE NALATIGHEID) OF ANDERSZINS VOOR ENIG DIRECT VERLIES DAT U LIJDT MET BETREKKING TOT ONZE APP, ONZE GERELATEERDE DIENSTEN EN/OF INFORMATIE EN/OF UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, WINST, BEDRIJFSINKOMSTEN, VERWACHTE BESPARINGEN, CONTRACTEN, GOODWILL, VERLIES OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS, VERLIES OF BESCHADIGING VAN ENIGE MATERIELE EIGENDOM, INCLUSIEF UW APPARATEN, OF VERLIEZEN VOORTVLOEIEND UIT VORDERINGEN VAN DERDEN.

WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK, OP WELKE WIJZE DAN OOK (INCLUSIEF ALS GEVOLG VAN ONZE NALATIGHEID) VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, HOGE, AANVULLENDE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES, OF VOOR ENIGE ANDERE SCHADE OF VERLIES MET BETREKKING TOT ONZE APP, ONZE GERELATEERDE DIENSTEN EN/OF UW GEBRUIK DAARVAN, ONGEACHT OF DIE SCHADE OF DAT VERLIES DOOR U OF ONS WERD VERWACHT.

ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN ONZE APP EN ONZE GERELATEERDE DIENSTEN IS BEPERKT TOT 50 US DOLLAR (OF HET EQUIVALENT DAARVAN IN UW PLAATSELIJKE VALUTA OP DE DATUM VAN ENIGE RELEVANTE VORDERING UWENTWEGE).

Als u de verkeersapp van INRIX® bij het zakendoen gebruikt, erkent u en stemt u ermee in dat op u de verantwoordelijkheid rust om een verzekering te sluiten tegen de verliezen waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, hetzij contractueel, als gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins zoals in dit artikel uiteengezet.

U zult, in de hoogste mate zoals toegestaan bij wet, ons vergoeden en blijven vergoeden voor enige aansprakelijkheid, verliezen, claims en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die direct of indirect voortvloeien uit uw gebruik van onze app en onze gerelateerde diensten, inclusief als u deze Voorwaarden niet naleeft.

8.      EIGENDOM VAN ONZE APP

Af en toe zijn onze app, onze gerelateerde diensten en hun content (inclusief alle gerelateerde kaarten) beschermd door internationale intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder copyright. Deze intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van ons of van personen die software of content aan ons hebben vergund. Schending van deze rechten kan een misdrijf zijn en/of ons en/of andere personen het recht geven om een vordering tot schadevergoeding tegen u in te stellen.

U hebt geen rechten met betrekking tot onze app, onze diensten of hun content, behalve:

 • deze die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn uiteengezet;

 

 • deze die zijn uiteengezet in de voorwaarden van een open-source licentie die van toepassing zijn op componenten of bibliotheken gebruikt in onze app en/of onze gerelateerde diensten; of

 

 • zoals anders toegestaan bij wet.

U mag onze handelsmerken, logo’s of merken, of die van enige andere persoon verbonden met onze app of onze gerelateerde diensten (bijvoorbeeld de provider van de “app store” waar u onze app hebt gedownload, of een content-provider die content aan ons heeft vergund) onder geen enkele omstandigheid gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onzentwege.

9.     VERTROUWELIJKHEID

Onze app en onze gerelateerde diensten kunnen waardevolle handelsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie bevatten die toebehoort aan ons en/of andere personen die deze informatie aan ons hebben vergund.  Iedere inbreuk op deze Voorwaarden die leidt tot de onthulling van dergelijke informatie zou ons en/of die andere personen onherstelbare en voortdurende schade kunnen toebrengen waarvoor schadevergoeding alleen geen voldoende verhaal vormt.

10.    KENNISGEVINGEN

Als we u willen op de hoogte stellen van enige kwestie met betrekking tot onze app, kunnen wij u een bericht zenden via uw contactinformatie waarover we beschikken en/of dat bericht binnen een redelijke periode vooraf op onze website http://inrixtraffic.com plaatsen.

De in dit artikel opgesomde middelen voor kennisgeving zijn een aanvulling op en geen vervanging van de bij wet toegestane middelen voor betekening van wettelijke procedures.

11.    VAN TOEPASSING ZIJNDE WET EN GESCHILLEN

Het is onze bedoeling om de wet volkomen na te leven; als enige bepalingen tegen de wet indruisen, dan zijn deze derhalve niet van toepassing:

 • Deze Voorwaarden zullen zoveel mogelijk onderworpen zijn aan en worden uitgelegd volgens de wetten van de staat Washington, in de Verenigde Staten van Amerika, maar in sommige omstandigheden is het mogelijk dat de wetten van de plaats waar u uw app hebt gedownload of de wetten van de plaats waar u verblijf houdt van toepassing zijn.
 • De rechtbanken van de staat Washington, in de Verenigde Staten van Amerika, zullen zoveel mogelijk exclusief bevoegd zijn over geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, maar in sommige omstandigheden is het mogelijk dat de rechtbanken van de plaats waar u uw app hebt gedownload of de rechtbanken van de plaats waar u verblijft houdt bevoegd zijn over geschillen.
 • Wij en u komen bij dezen overeen om afstand te doen en toepassing uit te sluiten van het Weens Koopverdrag.

12.    EXPORT

Door onze app te installeren of te downloaden belooft u dat u zich niet bevindt in, niet onder controle staat van en geen inwoner bent of nationaliteit hebt van een land (of een persoon, of onder de controle van enige persoon of entiteit) dat op de lijst staat van het Amerikaanse Ministerie van Financiën van speciaal aangeduide nationaliteiten (Specially Designated Nationals) of op de lijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel van Economische Zaken van weigeringsbevelen (Deny Orders). Daarnaast belooft u dat u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangeduid als een land dat “terrorisme ondersteunt” en dat u niet voorkomt op enige door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.

13.    ALGEMEEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zetten de volledige overeenkomst tussen u en ons uiteen met betrekking tot onze app en onze gerelateerde diensten. Als u op een eerdere datum een overeenkomst met ons hebt gesloten met betrekking tot onze app en/of onze gerelateerde diensten, dan wordt die oudere overeenkomst vervangen door deze Gebruiksvoorwaarden en verliest de oudere overeenkomst elke rechtskracht.

Door deze Voorwaarden met ons overeen te komen, bent u het ermee eens dat u zich niet hebt gesteund en niet steunt op enige mogelijke verklaring van ons die niet schriftelijk in deze Voorwaarden is vastgelegd, inclusief enige voorstelling of garantie.  Door deze Voorwaarden met u overeen te komen, zijn we het ermee eens dat we ons niet hebben gesteund en ons niet steunen op enige mogelijke verklaring van u die niet in deze Voorwaarden is vastgelegd, inclusief enige voorstelling of garantie.

Deze Voorwaarden kunnen niet worden afgedwongen door een persoon die geen partij is, behalve de provider van de “app store” waar u onze app hebt gedownload die deze Voorwaarden tegen u kan afdwingen, maar we hebben de toestemming van die provider niet nodig om deze Voorwaarden te wijzigen.

U kunt uw krachtens deze Voorwaarden verkregen rechten en verplichtingen niet overdragen aan een andere persoon zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.  We kunnen om welke reden dan ook onze krachtens deze Voorwaarden verkregen rechten en verplichtingen zonder uw toestemming overdragen aan een andere persoon, maar dit is dan waarschijnlijk omdat we onze zaak hebben verkocht of als onderdeel van onze handel.

Behalve zoals uitdrukkelijk in deze Voorwaarden vermeld, zijn de in deze Voorwaarden uiteengezette rechten en verhaalsmiddelen een aanvulling op en geen vervanging van enige rechten of verhaal die u of wij bij wet hebben.

Als u of wij nalaten een bepaling van deze Voorwaarden gedurende enige tijd te handhaven, dan betekent dit niet dat u noch wij daarvan in de toekomst afstand doen. Als we overeenkomen om niet over te gaan tot het afdwingen van een door u geschonden bepaling van deze Voorwaarden, of als u overeenkomt om niet over te gaan tot het afdwingen van een door ons geschonden bepaling van deze Voorwaarden, dan kunt u en kunnen wij evenmin worden belet om handhaving van die bepaling in de toekomst af te dwingen met betrekking tot een andere schending.

Als enige bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar wordt bevonden, blijven de andere bepalingen van deze Voorwaarden bindend voor u en ons.

Deze Voorwaarden doen geen partnerschap ontstaan tussen u en ons.

In deze Voorwaarden beperken de woorden “inclusief” en “in het bijzonder” de betekenis van het woord dat die zinsneden voorafgaat of erop volgt, en het woord “persoon” betekent elke natuurlijke of rechtspersoon of andere groepering van dergelijke personen die niet over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikken, zoals een partnerschap of een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Alle opschriften zijn enkel gemakshalve aangebracht en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Voorwaarden.

14.    INFO OVER ONS

Onze volledige wettelijke naam is INRIX, Inc. We zijn een vennootschap die werd opgericht in de staat Delaware, in de Verenigde Staten van Amerika.

U kunt contact met ons opnemen op:

INRIX, Inc.
10210 NE Points Drive
Suite 300
Kirkland, WA 98033 VS
+(1) 425-284-3800
info@inrix.com

INRIX® is een gedeponeerd handelsmerk van NRIX, Inc.

Alle andere handelsmerken die zijn weergegeven of waarnaar wordt verwezen

door de verkeersapp van INRIX® of onze gerelateerde diensten

zijn merken van de respectieve eigenaars.

COPYRIGHT © 2008 – 2012 INRIX, INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.